Algemene voorwaarden Age Aliter
met spelregels is het spel veel leuker!

Algemene voorwaarden

Age Aliter coaching & training

1              Algemeen
1.1          Begripsbepaling.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Age Aliter, die deze voorwaarden hanteert.
Dienstverlening: het aanbieden van workshops, trainingen, coaching, e-learning en leermiddelen.
Klant: de contractuele wederpartij van de Ondernemer.
1.2          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, opalle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 
2              Aanbieding en totstandkomingovereenkomst
2.1          Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2          Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk of via elektronische /digitale aanmelding de aanbieding van de Ondernemeraanvaardt.
2.3          Als de Klant aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.
 
3              Prijs
Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.
 
4.             Adviezen
De Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de aangegane overeenkomst.
 
5.             Geheimhouding
5.1          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
5.2          De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een workshop, training of coaching van en over andere Klantenkrijgt.
 
6.             Intellectuele eigendom
6.1          De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, offertes, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van deKlant.
6.2          De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid anders dan voor persoonlijk gebruik door de Klant binnen het kader van zijn persoonlijke leerdoelen.
 
7.             Uitvoering van deopdracht
7.1          De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de actuele stand van het vakgebied. De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordtbeoogd.
7.2          Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan De Klantwaarborgt.

8.             Overmacht en onuitvoerbaarheid van deopdracht
8.1          De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten i indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die hem de uitvoering van de benodigde werkzaamhedenbelet.
8.2          Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door deontbinding.
8.3          Omstandigheden die een overmacht situatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.
 
9.             Wijzigingen in deopdracht
9.1          Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij de Klant in rekening tebrengen.
9.2          Vanmeerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met dewerkelijkheid.
9.3          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en brengt de Ondernemer de hieruit voortvloeiende kosten bij de Klant inrekening.
 
10.          Betalingsvoorwaarden
10.1       Voor trainingen en workshopsvindt betaling plaats vóór aanvang van de overeengekomen dienstverlening, dan wel binnen 14 dagen nafactuurdatum.
10.2       Voor coaching vindt betaling altijd achteraf plaats, 14 dagen na sessiedatum.
10.3       Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij de Klant een klacht indient in overeenstemming met artikel 13.1 van dezevoorwaarden.
10.4       Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de Klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
10.5       Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

11        Annulering
11.1     Bij annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:
11.1a Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Ondernemer binnen 14 dagen de door de Klant reeds betaalde geldsom onder aftrek van €25 annuleringskosten terug.